NÄTVERK I SAMVERKAN
Nordiske Skogskvinner

OM NORDISKE SKOGSKVINNER

Nordiske Skogskvinner, ett nätverk för kvinnor som äger skog, arbetar i skogen eller i skogsindustrin. Grundat med stöd från Nordiska rådet för att öka jämställdheten inom skogssektorn.

Genom nätverkets arbete ska kvinnor i de fem nordiska länderna stärkas i arbetet att öka jämställdheten, att ta ansvar för sitt ägande av skog och öka kunskapen om skogen. Skogens betydelse diskuteras i samband med miljö, klimat, ekonomi och jämställdhet. Ägandet och brukandet innebär ett ansvar för utvecklingen av skogsbruket och en anpassning efter bestämmelser och förutsättningar för tillväxt, som på sikt ger en värdeökning av skogen och bevarad biologisk mångfald.

I Sverige ägs ca 40 % av den privata skogen av kvinnor, många är aktiva skogsägare, men fler behöver vara med och påverka.

Nätverket grundas på insikten i de nordiska länderna att skogsnäringen är en nyckel i den gröna omställningen till ett fossilfritt samhälle och att jämställdheten behöver öka inom skogsnäringen. Kvinnor och ungdomar behöver bli mer aktiva och få större inflytande. Det kan ske genom samarbete med befintliga organisationer och genom utökat samarbete med och information i skolorna.

Det har sedan tidigare funnits ett visst samarbete mellan nätverken i Norge och Sverige. Mest utbyte av erfarenheter och information om verksamheter. Nu kan det genom Nordiske Skogskvinner bli ett mer utvecklat samarbete, som kan få större genomslagskraft.

Nordiske Skogskvinner

MÅLSÄTTNINGEN MED NORDISKE SKOGSKVINNER ÄR ATT BIDRA TILL:

  • Att fler kvinnor och ungdomar blir aktiva skogsägare i Norden
  • Att stärka nätverket mellan kvinnor inom skogsbruket i Norden
  • Att öka kvinnors deltagande i näringslivet och tillhörighet till skogsbruket i Norden
  • Att öka kvinnors inflytande och makt i skogsbrukssektorn i Norden

Inför sommarens konferens i Jönköping samarbetar Kvinner i skogbruket – Norge, Skograektin – Island, Spillkråkan och Skogskvinnorna i Värmland – Sverige.

Kontakter har också knutits med kvinnliga skogsägare i Finland och i Danmark. I Sverige finns också många andra nätverk för kvinnliga skogsägare, som kommer att kunna bidra med kunskap och erfarenheter.

MEDLEMSORGANISATIONER

KVINNER I SKOGBRUKET, Norge

Kvinner i Skogbruket er en frittstående, uavhengig organisasjon som har til formål å motivere og stimulere kvinner i alle aldre til deltakelse og engasjement på alle plan innenfor skogbruket, og vektlegge samhold og samarbeid. Den ble stiftet i 1986 og er åpen for alle med interesse for skogbruk, men retter seg spesielt mot kvinner. Organisasjonen er landsomfattende, og baserer sin virksomhet på ideelt arbeid. 

SPILLKRÅKAN, Sverige

Spillkråkan – intresseförening för kvinnliga skogsägare.

Spillkråkan är ett nätverk för kvinnliga skogsägare med ca 450 medlemmar spridda över hela Sverige. Spillkråkan verkar för att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen, öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk och bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

SKOGSKVINNORNA I VÄRMLAND, Sverige

Skogskvinnorna i Värmland är ett nätverk för dig som är kvinnlig skogsägare, för dig som arbetar med eller i skogen eller för dig som helt enkelt har ett skogligt intresse!

Nätverket startades i Torsby för drygt 10 år sedan och idag är vi 100 medlemmar med olika kopplingar till skog och Värmland.

SKÓGARKONUR - Skovskvinder, Island

Foreningens mål er deltagelse af kvinder i alle aldre inden for alle områder af skovbrug, med fokus på sammenhold og samarbejde. Fokusen er på at øge kvinders deltagelse i skovbrug, samarbejde med forskellige institutioner til at sætte kvinder og skovbrug i fokus og være et netværk af kvinder inden for skovbrug.
Foreningen var grundlægget den 1. februar 2019

SKÓGARKONUR - Forest Women, Iceland

The main goal of the association is to promote the participation of women of all ages within all areas of forestry, with a focus on solidarity and co-operation. The emphasis is on increasing the participation of women in forestry, working with various institutions to bring matters relating to women and forestry into focus and acting as a social network for women within forestry.
The association was founded February 1st, 2019.

andra kvinnliga nätverk i norden

DRYADERNA, Sverige

Dryaderna är en politiskt obunden förening för kvinnor som vill lära sig mer om skogens ekologi, skogens sociala värden och skogsskötsel m.m. Du behöver inte äga skog för  att vara medlem.
Vi erbjuder skogsdagar, kurser, exkursioner och föreläsningar, allt i en anda av en avslappad stämning där inga frågor kan anses som dumma frågor.

GRENVERKET, Sverige

För skogsintresserade kvinnor i Blekinge, är en ideell obunden förening. Syftet med föreningen är att erbjuda kvinnor kunskaper om dagens skogsbruk. Vi vill lyfta fram kvinnor som beslutsfattare både inom familjeskogsbruket och i skogsyrkeskåren. Vi bedriver vår verksamhet i form av exkursioner, föreläsningar, skogsdagar, studiecirklar m m. Vi har verksamhet i hela länet.

QVIST, Sverige

Nätverket Qvist bildades 2008 med syftet att få kvin­nor att intressera sig för skogs- och trä­näringen, skaffa sig kun­skaper om den egna skogens skötsel och se på möj­lig­heter till nya produkter och tjänster med skogen som bas.
I Qvist-nätverket finns kvinnliga skogs­ägare som på olika sätt, engagerat arbetar för att få fler kvinnor intresse­rade av att driva skogsbruk. Som skogsägare är man regi­stre­rad företagare och behöver olika kompetenser för att driva och öka tillväxten i sitt företag.

SKOGKÄLLINGARNA, Sverige

Nätverk bildades 2003 som en ideell förening. Ändamålet är att stärka kvinnors  inflytande inom den svenska skogsnäringen – att öka kunskap och medvetenhet om skogens miljö och produktion. Genom kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte bygga upp det kvinnliga nätverket i skogliga frågor.
Har Du något Du vill visa andra kvinnor i nätverket? Ditt företag, din skog, arrangera ett enkelt studiebesök eller något annat trevligt. Hör av Dig så kan vi skicka ut en inbjudan till alla medlemmar!

SKOGSKVINNS, Sverige

Skogskvinns finns för kvinnor som är företagare med verksamhet med anknytning till skogen.
Skogen har många värden. Traditionella och nya sätt att tjäna pengar på skogen finns. Skogen är timmer, upplevelser rekreation och mycket mer, kanske ansvar att förvalta.Vi erbjuder dig att affärsutveckla ditt företag, att samtala med den ledningsgrupp som du kanske inte har.